Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет

„Закупуване, доставка и монтаж на оборудване за повишаване на енергийната ефективност в „Патлиджански“ ООД по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Машина за лазерно заваряване - 1 брой

Обособена позиция 2: Вентилационна инсталация за оползотворяване на отпадната топлина - 1 брой“

1. Приложение 3.2 - Публична покана
2. Приложение 3.3 - Изисквания оферти
3. Приложение 3.4 - Оферта
4. Приложение 3.6 - Методика за оценка
5. Приложение 3.7 - Декларация
6. Приложение - Техническа специцификация
7. Проектодоговор
8. Справка декларация - специфичен оборот

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Патлиджански ООД в Европа - bad-kueche.eu