Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет "Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Патлиджански" ООД по следните обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Mашина за лазерно рязане с функция за рязане на тръби

- 1 брой

- Обособена позиция 2: Абкант машина - 1 брой

1. Приложение 3.2 Публична покана
2. Приложение 3.4 Оферта
3. Приложение 3.6 Методика за оценка
4. Приложение 3.7 Декларация ZUSESIF
5. Декларация за изпълнени договори за доставка
6. Приложение 3.3 Изисквания оферти
7. Проектодоговор - образец
8. Техническа специвикация

Патлиджански ООД в Европа - bad-kueche.eu