"ПАТЛИДЖАНСКИ" ООД е бенефициент по Проект № BG16RFOP002-3.001-0105-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Патлиджански ООД”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Информация за проекта може да изтеглите на линка по-долу.

1. Подобряване на енергийната ефективност в Патлиджански ООД

Патлиджански ООД в Европа - bad-kueche.eu