eupk  ik

„Патлиджански” ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.001- 0179-C01 „Инвестиция за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Патлиджански" ООД“ по процедура „BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  

Проектът на „Патлиджански” ООД е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на машина за лазерно рязане с функция за рязане на тръби и абкант машина.

Въвеждането на инвестицията в експлоатация ще доведе до производство на повече продукти, ще позволи по-бързото изпълнение на повече и по-сложни поръчки главно от чужбина, отказвани досега, което от своя страна ще увеличи експортния потенциал на кандидата и реализираните приходи от износ.

Радикалното подобряване на двете операции в производствения процес ще доведе до значително увеличаване на производствения капацитет. Очаква се нарастване на средната стойност на производителността за период от 3 години след изпълнение на проекта прогнозно с 15,17% спрямо 2014г.

Очаква се изпълнението на проекта да доведе до увеличаване на средните генерирани приходи от износ за период от 3 години след изпълнение на проекта с 25,30%.

Обща стойност на проекта: 1 134 381,40 лева, от които 424 933,60 лева европейско и 74 988,28 лева национално съфинансиране.

  

Патлиджански ООД в Европа - bad-kueche.eu